Vertrouwelijkheidsbeleid

V1.0 – Vertrouwelijkheidsbeleid verbonden met de producten en diensten gekocht of ingetekend vanaf 01/03/1INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?


De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ons bedrijf (hierna genoemd “Wij”):
VEL’CO, vereenvoudigde vennootschap op aandelen ingeschreven in het handelsregister van Nantes onder het nummer 819 556 168, met maatschappelijke zetel 168 route de Saint Joseph, 44300 Nantes.
Wij produceren en passen oplossingen voor de mobiliteit aan bestaande uit een product (hierna genoemd het “Product”) verbonden met een applicatie toegankelijk op het web en op mobiele terminals Android en iOS (hierna genoemd de « Applicatie »).
Onze navigatieoplossingen verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens. Wij leggen u in dit document uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom en wat we ermee doen. We leggen ook uit welke u rechten zijn betreffende uw persoonsgegevens en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.


Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wanneer u een account aanmaakt op onze Applicatie (hierna de “Account” genoemd), verzamelen we de volgende persoonsgegevens die we absoluut nodig hebben: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum en e-mailadres. We verzamelen ook de volgende persoonsgegevens als u die ons spontaan meedeelt om ons in staat te stellen de kwaliteit van onze dienst de optimaliseren: telefoonnummer en prefix van het land, postadres. Wij verzamelen ook minstens één en tot drie telefoonnummers als u de waarschuwingsdienst in geval van een ongeluk kiest. (Hierna de “Administratieve gegevens” genoemd).
Uw Account is automatisch geassocieerd met het serienummer van uw Product tijdens de initialisatie via de Bluetooth-verbinding met uw mobiele telefoon, maar de administratieve gegevens zijn gescheiden van de onderstaande gegevens afkomstig van de Applicatie en het Product, op twee servers, teneinde borg te staan voor de veiligheid. Wij verzamelen tevens de volgende gegevens via de Applicatie: pseudo (naam gegeven aan uw fiets), lokalisatie, staat (stilstand, in beweging, gestolen,…) en snelheid. Als u intekent voor een betalende dienst (met of zonder gratis proefperiode) bovenop de basisdiensten, zijn de volgende gegevens ook verkregen via uw Product: serienummer van het Product, lokalisatie, staat (stilstand, in beweging, gestolen, enz.), snelheid, richting (normaal, op zijn zij, omgekeerd, enz.), helderheid, temperatuur, niveau van de batterij en MAC-adres van de Bluetooth-module van het stuur. (Hierna genoemd de “Technische gegevens”).
Deze Technische gegevens zijn niet meteen persoonsgegevens. Wij beschouwen ze evenwel als persoonsgegevens omdat bepaalde gegevens ons in staat stellen u te identificeren of omdat ze geassocieerd zijn met uw Account in de mate waarin u de diensten gebruikt waarvoor ze nodig zijn.
Wij verzamelen ook de volgende gegevens over uw fiets als u ze spontaan invoert in uw Account: merk, model, serienummer, kleur, bicycode en foto van uw fiets (hierna de “Fietsgegevens” genoemd). Dit zijn geen persoonsgegevens in die zin dat ze ons niet in staat stellen u te identificeren. We beschouwen ze evenwel als persoonsgegevens omdat ze betrekking hebben op uw fiets.


Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens (doeleinde van de verwerking)?
Wij verzamelen uw Administratieve gegevens om de contractuele relatie te beheren met u, in het bijzonder om het contract te volbrengen dat we met u afgesloten hebben, om uw Account te beheren, om u de functies van de Applicatie te leveren, om met u te communiceren in het raam van de levering van deze functies en basisdiensten of diensten die u extra gekozen hebt, om u te informeren over onze producten of diensten die analoog zijn met uw Product, onze Applicatie of de diensten die u gebruikt en om de betalende diensten te factureren en de betaling van onze facturen op te volgen.
De basisdiensten behelzen de kennisgeving van oproepen en SMS, de navigatie, de verlichting, het alarm, de statistieken verbonden met de verplaatsingen en de identificatiefiche van de fiets. De complementaire diensten zijn de geolokalisatie in geval van diefstal, de waarschuwing van naasten in geval van een ongeluk en de verbonden rondleidingen.
Wij verzamelen uw Technische gegevens en de Gegevens van uw fiets om de contractuele relatie te beheren met u, in het bijzonder om het contract te volbrengen afgesloten met u en u de functies van de Applicatie te leveren en de basisdiensten en complementaire diensten die u gekozen hebt om de veiligheid van uw fiets te optimaliseren.
Wij verzamelen overigens Technische gegevens om volledig anonieme statistieken te realiseren voor onze eigen behoeften of die we leveren aan onze contractpartners.


Wat autoriseert ons uw persoonsgegevens te verzamelen (grond van de verwerking)?
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het feit dat dit noodzakelijk is voor de volbrenging van het contract dat we afgesloten hebben met u, in het bijzonder voor de levering van de Account, de functies van de Applicatie en de basis en complementaire diensten.
De verwerking van bepaalde persoonsgegevens (geboortedatum) is gebaseerd op het feit dat dit noodzakelijk is voor het naleven van de wettelijke plichten.
De verwerking van bepaalde Technische gegevens voor anonieme statistische doeleinden berust op ons rechtmatig belang deze anonieme statistieken te realiseren en te exploiteren.

Voor wie zijn uw persoonsgegevens bestemd?
De bestemmelingen van uw persoonsgegevens zijn de werknemers van onze assistentie die onder meer belast is met het beheer van het contract afgesloten met u. De werknemers van onze dienst belast met het beheer van onze Applicatie en zijn besturingsomgeving zijn eveneens vatbaar om onrechtstreeks toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van hun administratieve en onderhoudshandelingen, alsook de werknemers van onze hostingprovider op uitzonderlijke manier.
Uw administratieve basisgegevens kunnen meegedeeld worden aan onze partner-verzekeraar als u intekent op onze dienst om in contact te worden gebracht met hem.
De anonieme statistieken gerealiseerd vanaf bepaalde Technische gegevens worden overigens geleverd aan onze diensten die ze analyseren en aan onze contractpartners.


Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de duur van ons contract met u en, voor uw Administratieve gegevens, gedurende drie jaar vanaf het einde van ons contract met u.
Na deze periodes, bewaren we in tussenarchieven in pseudoniemvorm (niet op naam) de gegevens die nodig zijn om onze rechten en plichten uit te oefenen en te bewijzen tijdens de duur van de verjaringstermijnen die van toepassing zijn of krachtens de wettelijke plichten waaraan we onderworpen zijn.
In alle andere gevallen, worden de gegevens vernietigd of anoniem gemaakt om statistische redenen voor bepaalde Technische gegevens.


Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
Wij bewaren uw persoonsgegevens op de servers van onze hostingproviders, het bedrijf O2SWITCH, waarvan de servers gelegen zijn IN FRANKRIJK, zodat uw persoonsgegevens genieten van het beschermingsniveau bestaand op het grondgebied van de Europese unie.


Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?
De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Daarom hebben we middelen ingevoerd om de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan te garanderen, namelijk:

 • De administratieve Gegevens en de technische Gegevens zijn opgeslagen op verschillende servers;
 • De communicaties tussen onze Applicatie en onze servers zijn gecodeerd;
 • De communicaties tussen uw Product en onze servers zijn eveneens gecodeerd;
 • De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot de werknemers van onze assistentie en gebeurt via ons intranet met een toegangscontrole;
 • De werknemers van onze assistentie zijn onderworpen aan een contractuele plicht van vertrouwelijkheid;
 • Onze database worden dagelijks bewaard.


Welke rechten hebt u op uw persoonsgegevens?
Overeenkomstig de wetgeving van kracht in Frankrijk inzake de bescherming van de persoonsgegevens, namelijk de wet van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden zoals gewijzigd door de daaropvolgende wetten en de Richtlijn van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens en de vrije circulatie van deze gegevens, kunt u:

 • Op de hoogte worden gebracht van en, eventueel, correctie of wissen van uw persoonsgegevens bekomen;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken;
 • Zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Een kopie verkrijgen van uw persoonsgegevens in een gestructureerd en gebruikelijk formaat met het oog op de transmissie naar een een andere verantwoordelijke voor de verwerking;
 • Ons op de hoogte brengen van uw bijzondere richtlijnen betreffende het lot van uw persoonsgegevens in geval van overlijden; bij gebrek hieraan kunnen uw erfgenamen de rechten van de toepasselijke wetgeving laten gelden.

U kunt toegang krijgen tot uw administratieve Gegevens en de Gegevens van uw fiets in uw Account en ze corrigeren of wissen, met uitzondering van de verplichte administratieve Gegevens die niet wisbaar zijn.
U kunt de een of andere van de bovenstaande rechten uitoefenen door naar het adres https://www.velco.tech/support te gaan en uw identiteit te bevestigen.
De bovenstaande rechten zijn niet van toepassing in alle situaties. Wij verzoeken u dus, voor elke vraag, om de toepasselijke wetgeving te raadplegen om te weten in welke gevallen u het ene of andere recht kunt uitoefenen. U kunt de informatie raadplegen beschikbaar op de website van de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (NCIV) of elke andere bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Wij hebben het recht om u de kosten te factureren verbonden met de uitoefening van deze rechten, namelijk voor de realisatie van een uittreksel of een kopie van uw persoonsgegevens, in geval van een onrechtmatige of overbodige vraag.
Wij kunne overigens uw Account opheffen of afsluiten of het met u afgesloten contract beëindigen indien we niet langer over de persoonsgegevens beschikken die nodig zijn voor de volbrenging ervan als gevolg van de uitoefening van deze rechten.
U beschikt tevens over het recht om een klacht in te dienen bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (NCIV) of elke andere bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een geschil betreffende de bovenstaande verwerkingen van uw persoonsgegevens. Korte versie voor de weergave bij de creatie van uw account VEL’CO, vereenvoudigde vennootschap op aandelen ingeschreven in het handelsregister van Nantes onder het nummer 819 556 168, met maatschappelijke zetel 168 route de Saint Joseph, Nantes (44300).


Wij verzamelen verschillende persoonsgegevens over u, onder meer, uw naam, voornaam en e-mailadres, om de contractuele relatie met u te onderhouden, meerbepaald om het contract dat we met u ondertekenden te volbrengen, om uw account te beheren, om u de functies te leveren van onze Applicatie, om met u te communiceren in het raam van de levering van deze functies en de basisdiensten of de diensten die u extra hebt gekozen, om u te informeren over onze producen of diensten analoog aan het product dat u hebt gekocht, aan onze applicatie of de diensten waar u gebruik van maakt en en om de betalende diensten te factureren en de betaling van onze facturen op te volgen. Overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving, kunt u:

 • Op de hoogte worden gebracht van en, eventueel, correctie of wissen van uw persoonsgegevens bekomen;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken;
 • Zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Een kopie verkrijgen van uw persoonsgegevens in een gestructureerd en gebruikelijk formaat met het oog op de transmissie naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking.


U kunt de een of andere van de bovenstaande rechten uitoefenen door naar het adres:
https://velco.tech/nl/support/ te gaan en uw identiteit te bevestigen.
Om meer te weten over de verwerking van uw persoonsgegevens, ga naar:
www.velco.bike/support/donnéespersonnelles.